Aktualne promocje

Przejście od innego operatora - nawet 3 miesiące internetu za 1 zł

Twój operator nie spełnia Twoich oczekiwań? Przejdź do Nas a otrzymasz do 3 miesięcy za 1 zł.


Regulamin promocji "Przejście od innego operatora"

1. Organizatorem promocji jest Firma Handlowo-Usługowa „Zfix” Jacek Żyśko z siedzibą w Gródki Pierwsze 60, zwana dalej Operatorem. Promocja skierowana jest do klientów znajdujących się w zasięgu sieci Zfix-NET.

2. Promocja trwa od 10.05.2015 r. do odwołania. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania promocji w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

3. Przedmiotem niniejszej promocji jest przyznanie upustu na miesięczną opłatę abonamentową do kwoty 1zł brutto, którą klient wpłaca na rzecz Operatora za świadczone usługi telekomunikacyjne w zamian za zmianę dostawcy Internetu na firmę Zfix.

4. Przydzielenie upustu na abonament będzie przyznawane od pierwszego pełnego miesiąca po podpisaniu umowy przez Abonenta. W przypadku podpisania umowy przez Abonanta na okres 12 miesięcu - przyznany zostanie upust w wysokości 1 miesiąca za 1 zł, natomiast w przypadku podpisania przez Abonenta umowy na okres 24 miesięcy - upust wyniesie 3 miesiące po 1 zł.

5. Warunkiem przydzielenia ulgi jest:
- nie zaleganie przez klienta z płatnościami na rzecz Operatora.
- okazanie faktury za usługę Internetu od innego operatora nie starszej niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy z firmą Zfix.
- klient nie był Abonentem Operatora w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy objętej niniejszą promocją.
- Z klientem lub członkiem jego najbliższej rodziny, lub osobą zamieszkałą pod tym samym adresem nie została rozwiązana umowa na usługi telekomunikacyjne z winy Abonenta.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Operator zastrzega sobie prawo odmówienia przydzielenia ulgi w przypadku podejrzenia nadużycia lub innej sytuacji, która mogłaby działać na szkodę Operatora.

8. Operator nie przydziela upustu w sytuacji gdy Abonent odstąpi od umowy w terminie 30 dnie od daty jej podpisania.

9. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji.

10. Abonent przystępując do promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i go akceptuje.

Podkabluj znajomego lub sąsiada - obaj otrzymacie miesiąc Internetu za 1 zł

Poleć znajomemu lub sąsiadowi ofertę naszego Internetu a Ty i osoba polecona dostaniecie po miesiącu Internetu za 1 zł.


Regulamin promocji "Podkabluj sąsiada lub znajomego"

1. Organizatorem promocji jest Firma Handlowo-Usługowa „Zfix” Jacek Żyśko z siedzibą w Gródki Pierwsze 60 , zwany dalej Operatorem. Promocja skierowana jest do klientów znajdujących się w zasięgu sieci Zfix-NET.

2. Promocja trwa od 10.05.2015 r. do odwołania. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania promocji w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

3. Przedmiotem niniejszej promocji jest przyznanie upustu na miesięczną opłatę do kwoty 1zł brutto, którą Polecający wnosi na rzecz Operatora za świadczone usługi telekomunikacyjne w zamian za polecenie nowego klienta zwanego Poleconym, który przyłączy się do sieci Operatora oraz podpisze umowę na minimum 12 miesięcy.

4. Przydzielenie upustu na abonament będzie przyznawane Abonentowi Polecającemu w miesiącach następnych od momentu podpisania umowy przez Abonenta Poleconego. Przydzielenie upustu Abonentowi Poleconemu nastąpi w pierwszych pełnych miesiącach płatności po podpisaniu przez niego umowy.

5. Warunkiem przydzielenia ulgi jest:
- nie zaleganie przez Polecającego z płatnościami na rzecz Operatora
- Abonent Polecany podpisze umowę na usługę dostępu do sieci Internet na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
- Polecony nie był Abonentem Operatora w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy objętej niniejszą promocją.
- Z Poleconym lub członkiem jego najbliższej rodziny, lub osobą zamieszkałą pod tym samym adresem nie została rozwiązana umowa na usługi telekomunikacyjne z winy Abonenta.
- Polecony w momencie podpisywania umowy abonenckiej wskaże Polecającego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Operator zastrzega sobie prawo odmówienia przydzielenia ulgi w przypadku podejrzenia nadużycia lub innej sytuacji, która mogłaby działać na szkodę Operatora.

8. Operator nie przydziela upustu w sytuacji gdy Polecony Abonent odstąpi od umowy w terminie 30 dnie od daty jej podpisania.

9. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji.

10. Abonent przystępując do promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i go akceptuje.